Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

 1. Niniejsze ogólne warunki najmu pojazdu samochodowego (zwane dalej „OW”) określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu pojazdu samochodowego (zwanej dalej „umową”) określonego w umowie pojazdu samochodowego (zwanego dalej „przedmiotem najmu”) zawartej pomiędzy Tomaszem Świder – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: NH Rental Cars Tomasz Świder (zwanym dalej „Wynajmującym”) z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew, NIP: 673-170-95-03, tel.: 603-592-691, www.nhrentalcars.pl, e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl a Klientem (zwanym dalej „Najemcą).
 2. OW stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Wynajmującym i Najemcą wskazanym w umowie.
 3. W przypadku sprzeczności postanowień OW z umową pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie.
 4. Najemcą może być:
  a) osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat, posiadająca: ważny dokument tożsamości, stałe miejsce zamieszkania, ważne prawo jazdy honorowane na terytorium RP co najmniej od 36 miesięcy,
  b) osoba prawna, która reprezentowana jest przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w pkt. 4 a OW,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która reprezentowana jest przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w pkt. 4 a OW,
 1. Najemca dokonuje rezerwacji przedmiotu najmu (składa ofertę zawarcia umowy) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem: www.nhrentalcars.pl.
 2. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania rezerwacji, po zweryfikowaniu danych i dostępności przedmiotu najmu, Najemca otrzyma od Wynajmującego – na wskazany przez niego w formularzu rezerwacji adres e-mail – oświadczenie Wynajmującego, o przyjęciu przez niego oferty zawarcia umowy (potwierdzenie rezerwacji) albo o braku możliwości jej przyjęcia.
 3. Warunkiem przyjęcia oferty zawarcia umowy przez Wynajmującego jest:
  a) dokonanie rezerwacji przedmiotu najmu na co najmniej 24 godziny przed planowanym czasem odbioru przedmiotu najmu,
  b) prawidłowe wypełnienie wszystkich pól zamieszczonych w formularzu rezerwacji,
  c) zaakceptowanie przez Najemcę OW,
  d) spełnienie warunków określonych w pkt. 4 OW,
  e) w przypadku Najemcy nieposiadającego obywatelstwa polskiego – wyrażenie przez Najemcę zgody na pobranie jego danych z jego karty kredytowej,
  f) dokonanie zapłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150,00-500,00 zł.
 4. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili wysłania przez Wynajmującego – na wskazany przez niego w formularzu rezerwacji adres e-mail – oświadczenia, o przyjęciu oferty zawarcia umowy przez Wynajmującego (potwierdzenie rezerwacji).
 5. Bieg okresu obowiązywania umowy rozpoczyna się od daty i godziny określonych w umowie lub od daty i godziny wydania Najemcy przedmiotu Najmu, wskazanych w protokole wydania, w zależności od tego, która data i godzina są datą i godziną wcześniejszymi, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 6. Najemca może odstąpić od umowy do chwili wydania mu przez Wynajmującego przedmiotu najmu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Najemca może złożyć telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 603 592 691 lub poprzez jego wysłanie na adres e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl.
 7. W przypadku odstąpienia Najemcy od umowy, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.
 1. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy następuje w miejscu, w dniu i o godzinie wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. Warunkiem wydania Najemcy przedmiotu najmu jest łącznie:
  a) dokonanie odbioru przedmiotu najmu osobiście przez Najemcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  b) okazanie przez Najemcę Wynajmującemu: ważnego dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy honorowanego na terytorium RP, z którego wynika, że Najemca lub osoba uprawniona do reprezentowania Najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada uprawnienia do kierowania pojazdami określonej kategorii od co najmniej 36 miesięcy,
  c) podpisania przez Najemcę umowy,
  d) podpisanie przez Najemcę protokołu wydania przedmiotu najmu,
  e) dokonanie zapłaty kaucji ustalonej w umowie,
  f) dokonanie zapłaty czynszu najmu zgodnie z umową.
 3. W przypadku nie spełnienia przez Najemcę warunków określonych w pkt. 13 OW, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Pkt. 11 OW stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku niedokonania przez Najemcę odbioru przedmiotu najmu w przeciągu 2 godzin licząc od dnia i godziny wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji, umowa ulega automatycznie rozwiązaniu. Pkt. 11 OW stosuje się odpowiednio.
 5. Wydanie przedmiotu najmu Najemcy przez Wynajmującego do używania zostanie potwierdzone przez Strony w formie protokołu wydania.
 6. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy w stanie czystym na zewnątrz i wewnątrz, z kompletnym wyposażeniem oraz z pełnym bakiem paliwa.
 7. Zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu następuje w miejscu, w dniu i o godzinie wskazanych w umowie.
 8. W przypadku dokonania przez Najemcę zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu przed upływem okresu obowiązywania umowy, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Najemcy czynszu najmu za okres od dnia zwrotu przedmiotu najmu do chwili upływu obowiązywania umowy.
 9. Zwrot przedmiotu najmu Wynajmującemu przez Najemcę zostanie potwierdzone przez Strony w formie protokołu odbioru.
 10. Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad jego normalne zużycie, czysty na zewnątrz i wewnątrz, z kompletnym wyposażeniem oraz z pełnym bakiem paliwa.
 11. W przypadku opóźnienia Najemcy w dokonaniu zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty 1.500,00 zł plus 300 % stawki czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w dokonaniu zwrotu przedmiotu najmu (odszkodowanie za bezumowne korzystanie). Strony ustalają, że każda rozpoczęta doba opóźnienia rozpoczyna się z chwilą upływu godziny, do której Najemca zobowiązany był dokonać zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 12. Opóźnienie Najemcy w dokonaniu zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu powyżej 2 godzin licząc od daty i godziny, w których Najemca winien dokonać zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu, traktowane będzie jako przywłaszczenie przedmiotu najmu przez Najemcę i skutkować będzie zawiadomieniem organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 13. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym, Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w tym samym dniu do godz. 18.00 w siedzibie Wynajmującego. Punkty 22 i 23 stosuje się odpowiednio.
 14. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego z zachowaniem okresu wypowiedzenia, Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w ostatnim dniu obowiązywania umowy do godz. 18.00 w siedzibie Wynajmującego. Punkty 22 i 23 stosuje się odpowiednio.
 1. Najemca jest upoważniony do przedłużenia okresu obowiązywania umowy po uprzednim zawiadomieniu Wynajmującego o zamiarze przedłużenia umowy z następującym wyprzedzeniem:
  a) w przypadku umów zawartych na okres 1-3 dni – co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu obowiązywania umowy,
  b) w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 3 dni – co najmniej na 48 godzin przed upływem terminu obowiązywania umowy.
 2. Zawiadomienie o chęci przedłużenia okresu obowiązywania umowy winno zostać zgłoszone telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 603 592 691 lub poprzez jego wysłanie na adres e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl.
 3. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
 1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym:
  a) w przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu,
  b) w przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej umowy, w tym OW,
  c) w przypadku innego naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
  d) w przypadkach wskazanych w OW,
 2. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny.
 1. Przedmiot najmu może być używany przez Najemcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wyjechanie przedmiotem najmu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego oraz zawarcia przez Najemcę umowy ubezpieczenia AC przedmiotu najmu obowiązującej na terytorium kraju, do którego Najemca zamierza wyjechać. Po udzieleniu przez Wynajmującego zgody na wyjechanie przedmiotem najmu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wynajmujący przekaże Najemcy dowód rejestracyjny i aktualną polisę OC przedmiotu najmu. Najemca będzie zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu dowodu rejestracyjnego i aktualnej polisy OC przedmiotu najmu w terminie 2 dni licząc od dnia powrotu Najemcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przedmiot najmu może być prowadzony (kierowany) tylko i wyłącznie przez osoby wskazane w § 1 ust. 5 umowy oraz spełniające warunki wskazane w pkt. 4 OW.
 4. W czasie używania przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest posiadać przy sobie umowę, ważny dokument tożsamości, prawo jazdy oraz inne dokumenty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy dotyczące ruchu drogowego.
 5. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami producenta (zawartymi m.in. w Instrukcji obsługi pojazdu znajdującej się w każdym przedmiocie najmu), wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego.
 6. Najemca zobowiązany jest stosowania w przedmiocie najmu tylko i wyłącznie rodzaju paliwa napędowego wskazanego w „Instrukcji obsługi pojazdu”.
 7. Najemca nie może użytkować przedmiotu najmu do innych celów, które wykraczają poza postanowienia zawarte w umowie, OW, a w szczególności do celów nie związanych ze zwykłym używaniem i korzystaniem z przedmiotu najmu, w tym do nauki jazdy, udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy (chyba, że zezwala na to umowa), transportu ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych, przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie przedmiotu najmu lub mogące powodować przestój przedmiotu najmu, pomoc w popełnieniu działań sprzecznych z prawem, nawet jeśli nie podlegają one karze pozbawienia wolności.
 8. Najemca zobowiązuje się dbać o przedmiot najmu i utrzymywać go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość przedmiotu najmu, jego zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa. Dobry stan przedmiotu najmu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z jego prawidłowego używania.
 9. Najemca zobowiązany jest obserwować wszelkie nieprawidłowości związane z technicznym działaniem przedmiotu najmu. Najemca jest zobowiązany na własny koszt do regularnej kontroli przedmiotu najmu – codzienne sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego, ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia oraz sprawdzenie oświetlenia i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy. W przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej przedmiotu najmu, wystąpienia awarii przedmiotu najmu, zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń przedmiotu najmu lub jego jakichkolwiek innych nieprawidłowości lub niesprawności, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 603 592 691.
 10. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw przedmiotu najmu oraz jego holowania bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego. W przypadku naruszenia tego zakazu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw przedmiotu najmu lub kosztów jego holowania.
 11. Najemca ma obowiązek stawić się w serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, która może stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia przedmiotu najmu. Obowiązek ten dotyczy także stawienia się na przegląd okresowy przedmiotu najmu, w celu wykonania jego okresowych badań technicznych lub w celu wymiany opon (kół).
 12. Najemca nie ma prawa oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub podnajem, poza wypadkami określonymi w umowie.
 13. Zabronione jest palenie tytoniu w przedmiocie najmu jak i przewozu zwierząt w przedmiocie najmu.
 14. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie przedmiotu najmu pod wpływem alkoholu lub innych używek w szczególności narkotyków, czy też środków odurzających.
 15. Przedmiotem najmu można przewozić jedynie taką liczę osób, która jest przewidziana w dowodzie rejestracyjnym przedmiotu najmu. Nie zezwala się przewożenia ładunków powyżej dopuszczonego obciążenia, ładunków łatwopalnych i brudzących przedmiot najmu oraz nie zezwala się na holowanie innych samochodów oraz przyczep.
 16. Najemca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia przedmiotu najmu, w tym przed kradzieżą i włamaniem, w szczególności Najemca zobowiązany jest do niepozostawiania w przedmiocie najmu dokumentów przedmiotu najmu i jego kluczyków oraz zobowiązany jest do prawidłowego zamykanie przedmiotu najmu (każdorazowe zamykanie przedmiotu najmu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych).
 17. Najemca nie może, bez uprzedniej zgody Wynajmującego, zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu, ani dokonywać jakichkolwiek zmian w przedmiocie najmu, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia, jak również oklejać go materiałami informacyjnymi lub reklamowymi.
 18. Za wszelkie przestępstwa i wykroczenia drogowe powstałe podczas użytkowania przedmiotu najmu przez Najemcę lub do których popełnienia Najemca wykorzystał przedmiotu najmu odpowiada Najemca.
 19. Najemca odpowiedzialny jest za opłacanie wszelkich opłat związanych z parkowaniem pojazdu i przejazdami drogami płatnymi.
 20. Dzienny limit kilometrów , który Najemca może pokonać przedmiotem najmu to 200 km. Za każdy przejechany kilometr ponad dzienny limit Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowo kwoty 0,30 zł brutto.
 21. Poprzez zawarcie umowy z Wynajmującym, Najemca upoważnia Wynajmującego do przetwarzania i udostępnienia swoich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z wykroczeniami drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu wszelkich kosztów z tym związanych.
 22. Przedmiot najmu wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS, które umożliwia Wynajmującemu w każdej chwili ustalenie miejsca, w którym znajduje się przedmiot najmu oraz jego zdalnego zablokowania, które uniemożliwia dalsze poruszanie się przedmiotem najmu.
 1. Najemca zobowiązany jest do terminowego opłacania czynszu najmu za używanie przedmiotu najmu.
 2. Czynsz najmu płatny jest w okresach 30-dniowych z góry za każdy 30-dniowy lub krótszy okres obowiązywania umowy na podstawie wystawionych przez Wynajmującego faktur VAT.
 3. Czynsz najmu za pierwszy okres 30-dniowy lub krótszy – pomniejszony o opłatę rezerwacyjną – płatny jest przed wydaniem Najemcy przedmiotu najmu.
 4. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy o 1 dobę, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za tę dobę w dniu dokonania zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 5. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy o więcej niż 1 dobę, Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu za okres przedłużenia najpóźniej do chwili, w której był zobowiązany do dokonania zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu zgodnie z umową.
 6. Poprzez zawarcie umowy, Najemca wyraża zgodę na przesyłanie przez Wynajmującego faktur VAT, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w nagłówku umowy, a także zobowiązuje się do ich przyjmowania w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią ich przesłanie drogą elektroniczną.
 7. Czynsz najmu, jak i wszelkie opłaty przewidziane umową lub OW mogą być uiszczane przelewem na konto bankowe Wynajmującego wskazane w umowie lub mogą być uiszczane kartą kredytową / płatniczą w siedzibie Wynajmującego.
 8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 9. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego odsetek ustawowych za opóźnienie.
 10. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu upoważnia Wynajmującego do zdalnego zablokowania przedmiotu najmu uniemożliwiającego dalsze poruszanie się nim.
 11. Czynsz najmu ulega zwiększeniu o 20 % w stosunku do jego stawki podstawowej w przypadku, gdy przedmiot najmu będzie używany (prowadzony) przez osoby, które nie ukończyły 25 roku życia lub posiadają prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy.
 1. Warunkiem wydania Najemcy przedmiotu najmu przez Wynajmującego jest uprzednie dokonanie przez Najemcę zapłaty Wynajmującemu kaucji określonej w umowie lub dokonanie jej zabezpieczenia na karcie kredytowej Najemcy.
 2. Kaucja służyć będzie zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy z tytułu czynszu najmu, kar umownych lub innych należności przysługujących Wynajmującemu od Najemcy związanych z używaniem przedmiotu najmu (w tym z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie) oraz z tytułu szkód w przedmiocie najmu niespowodowanych zwyczajnym jego używaniem. Kaucja nie będzie oprocentowana i podlegać będzie zwrotowi Najemcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu zwrotnego wydania przez Najemcę przedmiotu najmu Wynajmującemu. Zwrot kaucji nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany w protokole odbioru, albo gotówką, albo poprzez odblokowanie zabezpieczenia – w przypadku kaucji zabezpieczonej na karcie kredytowej.
 3. W razie zaległości Najemcy z tytułu czynszu najmu, obowiązku zapłaty przez Najemcę kar umownych lub innych należności przysługujących Wynajmującemu od Najemcy związanych z używaniem przedmiotu najmu lub powstania szkód w przedmiocie najmu niespowodowanych zwyczajnym jego używaniem, Wynajmujący ma prawo potrącić kwotę z kaucji kwotę przysługującą Wynajmującemu.
 4. W przypadku każdorazowego potrącenia przez Wynajmującego kwoty odpowiadającej wysokości zaległości z tytułu czynszu najmu lub innych należności przysługujących Wynajmującemu od Najemcy związanych z używaniem przedmiotu najmu lub wartości szkody z kaucji, Najemca zobowiązany jest do jej uzupełnienia do pełnej wysokości wskazanej w ust. 5 w terminie 3 dni licząc od dnia doręczenia Najemcy oświadczenia Wynajmującego o potrąceniu.
 5. Kaucja ulega zwiększeniu o 100 % w stosunku do kaucji standardowo pobieranej przez Wynajmującego w przypadku, gdy przedmiot najmu będzie używany (prowadzony) przez osoby, które nie ukończyły 25 roku życia lub posiadają prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy.
 1. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotu najmu albo jego wyposażenia, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i OW.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę kluczyków lub dokumentów do przedmiotu najmu.
 3. Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkody poniesionej przez Wynajmującego, jeżeli Najemca lub kierowca, któremu powierzył on przedmiot najmu naruszy przepisy prawa, zasady bezpieczeństwa ruchu na drogach lub umowę, w tym OW. W ramach odszkodowania Wynajmujący jest uprawniony domagać się od Najemcy pokrycia utraconych zysków.
 4. W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu najmu, które nastąpiły z winy Najemcy lub kierowcy, któremu powierzył on przedmiot najmu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu poprzedniego oraz do pokrycia utraconych zysków Wynajmującego.
 5. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wynikających z pkt. 78-80 OW, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za dane zdarzenie.
 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które poniósł Najemca, a które wynikły z używania przez Najemcę przedmiotu najmu, a w szczególności za przewożone lub pozostawione w przedmiocie najmu ruchomości Najemcy lub osób trzecich.
 7. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów, których konieczność powstała w związku z naprawą, zakupem lub odtworzeniem jakichkolwiek elementów przedmiotu najmu, w tym jego wyposażenia, dokumentów i kluczyków, za których utratę lub uszkodzenie winę ponosi Najemca lub osoba trzecia.
 8. Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody Wynajmującego powstałej w związku z nadmiernym zużyciem przedmiotu najmu lub utratą jego wartości.
 9. Udział własny Najemcy w szkodzie likwidowanej z polisy AC wynosi każdorazowo 3.500,00 zł dla aut klasy A, B, C, Dacia Duster i 4.500,00 dla Renault Trafic, Skoda Superb, Opel Insignia, Kia Sportage. Udział własny Najemcy w szkodzie likwidowanej z polisy AC, który nie ukończył 25 lat lub posiada prawo jazdy krócej niż 36 miesięcy wynosi 20% szkody, nie mniej jednak niż 3.500,00zł dla aut klasy A, B, C, Dacia Duster i 6.000,00 dla Renault Trafic, Kia Sportage, Skoda Superb, Opel Insignia. Udział własny Najemcy nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli Wynajmującemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu i utracone korzyści Wynajmującego, które nie są objęte ubezpieczeniem AC, a których przyczyną powstania było prowadzenie przedmiotu najmu przez osoby nieuprawnione, nieprawidłowe używanie przedmiotu najmu lub jego załadunek, a także z powodu niedbalstwa lub lekkomyślności Najemcy, prowadzenie przedmiotu najmu po spożyciu środków odurzających, alkoholu, narkotyków i udział w zawodach sportowych.
 1. W przypadku uszkodzenia, awarii, konieczności dokonania serwisu lub utraty przedmiotu najmu lub jego wyposażenia, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego o tym fakcie telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 603 592 691 i postępować zgodnie z jego instrukcjami. W każdym przypadku, Najemca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego oświadczenia o okolicznościach zdarzenia.
 2. W przypadku wypadku / kolizji lub kradzieży samochodu, Najemca zobowiązany jest nadto wezwać na miejsce zdarzenia Policję oraz dołożyć najwyższej staranności w uzyskaniu danych dotyczących uczestników zdarzenia, świadków oraz polisie ubezpieczeniowej OC sprawcy wypadku / kolizji, gdy jest nim osoba inna niż Najemca.
 3. Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia przedmiotu najmu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenia o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty od przedmiotu najmu Wynajmującemu.
 4. Najemca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, by zapobiec dalszym uszkodzeniom przedmiotu najmu.
 5. W przypadku wyłączenia przedmiotu najmu z ruchu lub braku możliwości dalszego używania przedmiotu najmu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia uszkodzonego przedmiotu najmu innym o podobnym standardzie, pod warunkiem istnienia takich możliwości po stronie Wynajmującego. W przypadku braku takich możliwości po stronie Wynajmującego umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a Najemcy przysługuje zwrot czynszu najmu za niewykorzystany okres obowiązywania umowy. Za okres, w którym Najemca nie mógł używać przedmiotu najmu z przyczyn od niego niezależnych nie jest on zobowiązany do zapłaty czynszu najmu. Wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczenia Najemcy zastępczego przedmiotu najmu, w przypadku:
  a) utraty przez Wynajmującego kluczyków, dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej – jeśli zostały wydane,
  b) rozliczenia powstałej szkody w ciężar polisy AC,
  c) przebicia opony,
  d) unieruchomienia przedmiotu najmu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących kar umownych:
  a) zwrot brudnego przedmiotu najmu na zewnątrz: 70,00 zł,
  b) zwrot brudnego przedmiotu najmu wewnątrz: 130,00-600,00 zł w zależności od poziomu zabrudzenia,
  c) opóźnienie w zwrocie przedmiotu najmu: 1.500,00 zł + 300 % stawki dobowej na każdą rozpoczętą dobę,
  d) opłata za obsługę należności lub opłat, o których mowa w pkt. 51 OW: 100,00 zł,
  e) niewykonanie obowiązków, o których mowa w pkt. 79-81 OW: 1.000,00 zł,
  f) udostępnianie przedmiotu najmu osobie nieuprawnionej do używania przedmiotem najmu: 2.000,00 zł,
  g) palenie tytoniu w przedmiocie najmu lub przewożenie w nim zwierząt: 700,00 zł,
  h) uszkodzenie przedmiotu najmu wymagające jego napraw blacharsko-lakierniczych: 3.500,00 zł + koszty przestoju przedmiotu najmu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju,
  i) uszkodzenie przedmiotu najmu wymagające jego napraw mechanicznych: 3.500,00 zł + koszty przestoju przedmiotu najmu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju,
  j) uszkodzenie elementów wewnętrznych przedmiotu najmu wymagające ich napraw lub odtworzenia: 3.500,00 zł + koszty przestoju przedmiotu najmu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju,
  k) uzupełnienie brakującego paliwa: 10,00 zł za każdy brakujący litr paliwa+100,00zł
  l) holowanie innych pojazdów przedmiotem najmu: 500,00 zł,
  m) zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub odwrotnie): 5.000,00 zł
  n) utrata gwarancji przedmiotu najmu: 5.000,00 zł
  o) zgubienie lub uszkodzenie kluczyków, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie: 1.500 zł + koszty przestoju przedmiotu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju
  p) wyjechanie przedmiotem najmu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego: 1.500,00 zł,
  q) brak apteczki, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego lub kamizelki: 100,00 zł / sztuka,
  r) brak pozostałego wyposażenia przedmiotu najmu: opłata według cennika producenta + 30 %,
  s) brak kołpaka oryginalnego: 150,00 zł za sztukę,
  t) brak kołpaka nieoryginalnego: 150,00 zł za sztukę,
  u) uszkodzenie felgi aluminiowej: 2.500,00 zł za sztukę,
  v) uszkodzenie opony (zawsze wymieniane są dwie): 1.400,00 zł za obie opony + koszty przestoju przedmiotu najmu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju,
  w) brak instrukcji obsługi przedmiotu najmu: 150,00 zł,
  x) spowodowanie szkody w przedmiocie najmu: 3.500,00 zł,
  y) demontaż części wyposażenia przedmiotu najmu lub dokonanie innych przeróbek lub zmian w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego: 1.500,00 zł + koszty przestoju przedmiotu najmu według dobowej stawki czynszu najmu za każdą dobę przestoju
  z) dokonanie zwrotu przedmiotu najmu w innym miejscu niż wskazane w umowie. 50,00 zł x odległość mierzona w kilometrach liczona od miejsca dokonania zwrotu przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego, jednakże nie mniej niż 500,00 zł.
  aa) porzucenie przedmiotu najmu: 5.000,00 zł,
  bb) naruszenie pkt.: 35, 37-38, 40, 44 i 46 OW: 1.500,00 zł,
  cc) naruszenie pkt. 34 OW: 300,00 zł,
  dd) niestawienie się na przegląd okresowy przedmiotu najmu lub w celu wykonania jego okresowych badań technicznych: 1.500,00 zł,
 2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Najemcy od obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 1. Poprzez wypełnienie formularza rezerwacji lub zawarcie umowy z Wynajmującym, Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych (Wynajmującego): Tomasza Świder – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: NH Rental Cars Tomasz Świder z siedzibą przy ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew, NIP: 673-170-95-03, tel.: 603-592-691, www.nhrentalcars.pl, e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., Nr 101, poz. 922 ze zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych (Wynajmującego) w jednym bądź kilku następujących celach:
  a) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu określonym w treści zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  b) w celu zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) w celu rozpatrywania reklamacji w związku z zawartą umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  e) w celu wykonania nałożonych na administratora danych wymogów ustawowych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnym uzasadnionym interesem administratora danych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnym uzasadnionym interesem administratora danych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 3. Najemcy przysługują następujące prawa w zakresie jego danych osobowych:
  a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie administrator danych przekaże Najemcy informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
  b) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie administrator danych przekaże Najemcy kopię przetwarzanych danych,
  c) prawo do sprostowania danych – na tej podstawie administrator danych usunie ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzania danych osobowych Najemcy oraz uzupełni je lub zaktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
  d) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Najemca może żądać usunięcia jego danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane przez administratora danych osobowych,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie administrator danych zaprzestanie dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które Najemca wyraził zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych),
  f) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, administrator danych wyda Najemcy dane dostarczone przez Najemcę w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie administratora danych jak i tego innego podmiotu,
  g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli administrator danych przetwarza dane osobowe Najemcy na podstawie wyrażonej przez Najemcę zgody, w każdej chwili Najemca może wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania,
  h) prawo do wniesienia skargi – jeżeli Najemca uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych takim jak: dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług finansowych, dostawcy usług prawnych, sądom, organom prowadzącym postępowania inne niż sądowe, stronom postępowań sądowych oraz postępowań innych niż sądowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy albo do czasu upływu terminu przechowywania danych określonego w obowiązujących przepisach prawa – w zależności od tego co nastąpi później, w każdym przypadku moje dane osobowe przestaną być przetwarzane jeżeli odpadnie podstawa prawna ich przetwarzania.
 6. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, ani przekazywania danych osobowych Zamawiającego poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Wynajmującego.
 2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 3. Niniejsze OW obowiązują od dnia 19 czerwca 2022 r. i mają zastosowanie do umów zawartych po tym dniu.
REGULAMIN

Ogólne warunki najmu pojazdu samochodowego

Pobierz