Regulamin

Warunki najmu pojazdów

1. Niniejsze Warunki umowy najmu (zwane dalej "Regulaminem") określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym dalej "Najemcą") a Tomasz Świder prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NH Rental Cars Tomasz Świder z siedziba w Tczewie przy ulicy Obrońców Westerplatte 3 (zwanym dalej "Wynajmującym").

2. Niniejszy Regulamin, Protokół wydania oraz Protokół odbioru samochodu stanowią integralną część Umowy Najmu.

3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

4. Strony:

a. Najemca: osoba fizycza lub prawna;

b. Wynajmujący: NH Rental Cars, Tomasz Świder ul. Westerplatte 3, 83-110 Tczew, NIP 6731709503.

5. Najemcą samochodu osobowego może być:

a. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na teretorium RP, która ukończyła 21 rok życia oraz posiadająca prawo jazdy przez okres 24 miesięcy;

b. osoba fizyczna, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport oraz prawo jazdy honorowane na terytorium RP, która ukończyła 21 rok życia oraz posiadająca prawo jazdy przez okres 24 miesięcy;

c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniająca kryteria wymienione w punkcie 5a lub 5b.

Wymogi wskazane w tym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W przypadku stwierdzenia, że Najemca nie spełnia postanowień sprecyzowanych w niniejszym punkcie Wynajmujący jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu.

6. Pojazd może być wyłącznie prowadzony przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

7. Wynajęty samochód nie może być podnajęty bądź odstąpiony innej osobie do używania.

8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

9. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego jest wyższa od kary umownej.

10. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

11. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca.

Najemca zawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z wykroczeniami drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów z tym związanych.

12. Rezerwację pojazdu przez Internet dokonuje się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej NH Rental Cars.

13. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez przesłanie uzupełnionego i zaakceptowanego formularza przez Najemcę na adres NH Rental Cars, który to formularz stanowi ofertę Najemcy wynajmu wskazanego pojazdu (i zapytanie o jego dostępność), we wskazanym terminie i określonym miejscu, oraz akceptację przez NH Rental Cars w/w oferty Najemcy poprzez potwierdzenie przez NH Rental Cars rezerwacji.

14. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

a. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących w Wypożyczalni warunków najmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji;

b. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;

c. złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym;

d. w przypadku Najemcy nie posiadającego obywatelstwa polskiego wyrażenie przez Najemcę zgody na pobranie danych z jego karty kredytowej.

e. Najemca dokonujący rezerwacji wynajmu pojazdu co najmniej 5 dni przed terminem wydania pojazdu, zobowiązany jest do wpłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150zł. Jeżeli wydanie pojazdu nastąpi w okresie krótszym niż 5 dni od daty złożenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej w trybie natychmiastowym. Najemca rezygnujący z rezerwacji na 5 dni przed zdeklarowanym dniem wydania pojazdu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na konto, z którego zaliczka została wpłacona. W przypadku, gdy rezygnacja z wynajmu pojazdu przez Najemcę nastąpi na 4 dni i mniej, wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia mailem lub w siedzibie Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu. Po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

15. Najemca może odstąpić od umowy najmu pod warunkiem złożenia oświadczenia e-mailem na adres: kontakt@nhrentalcars.pl, telefoniczne pod numerem telefonu + 48 603 592 691 przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu.

16. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:

a. Ważny dowód osobisty a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem – ważny paszport;

b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

17. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów  przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

18. W razie nie dokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 2 godzin od wyznaczonej daty odbioru, umowa najmu ulega rozwiązaniu a rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

 

19. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowę najmu pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);

b. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.

f. Wynajmującego obowiązuje limit kilometrów dla wynajmowanego pojazdu, który wynosi 200km na dobę. Przy przekroczeniu limitu kilometrów Wynajmujący ponosi opłatę 0,30 zł za każdy dodatkowy kilometr.

20. W szczególności zabrania się:

a. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności;

c. palenia tytoniu w samochodzie;

d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;

e. używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;

f. używania samochodu do nauki jazdy;

g. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu;

h. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;

i. oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;

j. przewożenia zwierząt

W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a), b), d), e), f), g), h), i) -niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. c), j) – niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

21. Przekroczenie czasu najmu powyżej  1 godzinę zwiększa opłatę o stawkę jak za całą kolejną dobę. W sytuacji, gdy Najemca zwróci pojazd przed terminem zawartym w umowie, nie przysługuje mu zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas.

22. Opłatę za wynajem krótkoterminowy (do 30dni) należy wpłacić do dnia wydania samochodu;

a. w razie przedłużenia wynajmu o 1 dobę Najemca ma obowiązek uiścić opłatę za tą dobę w dniu zwrotu samochodu. 

b. w razie przedłużenia wynajmu powyżej 1 doby Wynajmujący ma obowiązek uiścić opłatę do dnia i godziny zawartej w umowie wynajmu samochodu za pomocą przelewu, bądź w biurze za pomocą karty.

23. Opłata za wynajem długoterminowy (powyżej 30 dni) będzie uiszczana w następujący sposób:

a. opłatę za pierwszy okres 30 dni wynajmu samochodu należy uregulować do momentu wydania pojazdu,

b. za każdy rozpoczęty następny okres wynajmu (30 dni), Najemca ma obowiązek zapłacić do dnia i godziny zapisanej w umowie wynajmu za pomocą przelewu bankowego lub w biurze za pomocą karty.

24. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty za wynajem Wynajmujący ma bezzwłoczne prawo do zablokowania samochodu i rozwiązania umowy wynajmu.

25. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego, datą dokonania płatności jest data zaksięgowania środków na rachunku Wynajmującego.

26. Kaucja na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najmemcy z tutułu niniejszej umowy określona jest w umowie, a jej wysokość zależy od klasy pojazdu.

27. Kaucja zabezpieczana jest za pomocą karty kredytowej zabezpieczonej kodem PIN.

28. Kaucja zostaje odblokowana na karcie kredytowej Najemcy niezwłocznie po właściwym zwrocie auta oraz prawidłowym wykonaniu umowy najmu. Rzeczywisty czas zwolnienia kaucji przez bank uzależniony jest od banku Najemcy. W przypadku braku zwolnienia przez bank w terminie 14 dni, należy skontaktować się z bankiem, który wystawił kartę.

29. Osoby w wieku 21-24 lat:

a. do kosztu wynajmu samochodu doliczana jest opłata 20% wysokości stawki za dany model pojazdu za każą dobę wynajmu;

b. kaucja wg stawki za dany pojazd +100%.

30. Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód w miejsce i o czasie określonym w umowie najmu pojazdu. W przypadku zwrotu samochodu w miejsce inne niż w/w Najemca pokrywa koszty transportu samochodu do miejsca ustalonego przez Wynajmującego i Najemcę w umowie najmu samochodu.

31. Przy najmie 1-2 dniowym chęć przedłużenia najmu pojazdu musi zostać zgłoszona przez Najemcę z wyprzedzeniem 12 godzinnym, dla wynajmów od 3 dni chęć przedłużenia wynajmu powinna zostać zgłoszona z wyprzedzeniem 48 godzinnym przed upływem terminu zwrotu. Każde przedłużenie okresu najmu wymaga uzgodnienia telefonicznie +48 603 592 691, bądź e-mailem: kontakt@nhrentalcars.pl i sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej.

32. Niezwrócenie samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia umowy najmu oraz niezgłoszenie chęci przedłużenia umowy najmu samochodu traktowane jest jako przywłaszczenie, o czym Wynajmujący poinformuje organy ścigania, a także będzie podstawą do nałożenia dodatkowych opłat:

a. Nałożenie kary umownej na Najemcę w wysokości 1500zł;

b. Obciążenie Najemcy wszelkimi negatywnymi skutkami i stratami, jakie wynikną z tytułu naruszenia Regulaminu;

c. Naliczenie 300% stawki dobowej za każdą dobę samowolnego przedłużenia wynajmu.

33. Samochód zostaje przekazany Najemcy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz czysty w środku i na zewnątrz i taki też pownienien zostać zwrócony, zatankowany i czysty. W przeciwnym razie Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kary umownej wskazanej w Regulaminie.

34. Najemca ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w Regulaminie) oraz niezależnie od ubezpieczyciela pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność - opłatę za przestój pojazdu w wysokości wskazanej w cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z odrębnych umów, w przypadku powstania:

szkody komunikacyjnej w pojeździe lub/i wszelkich innych szkód, zniszczenia (z wyłączeniem szkody całkowitej) lub utraty , kradzieży pojazdu. Kwota ta nie podlega zwrotowi oraz roszczeniom. 

35. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w 26. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w samochodzie, które nie są objęte ubezpieczeniem, w których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez osoby nieuprawnione, nieprawidłowe użytkowanie samochodu lub załadunek, a także z powodu niedbalstwa lub lekkomyślności Najemcy, prowadzenie samochodu po spożyciu środków odurzających, alkoholu, narkotyków, udział w zawodach sportowych, przewożenie niezgodne z prawem.

36. Najemca ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne, w tym za zatankowanie nieprawidłowego paliwa.

37. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy kosztami dotyczącymi braku elementów wyposażenia pojazdu, w tym dokumentów i kluczyków, szkód oraz usunięcia szkód powstałych w związku z nieprawidłowym używaniem wynajmowanego pojazdu (np.: uszkodzone lusterka, karoseria, popękane reflektory, pęknięta szyba, uszkodzone wycieraczki, opony, wnętrze pojazdu, szkody wywołane niedopałkami papierosów), związanych z nadmiernym zyżyciem pojazdu i utratą jego wartości, kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu, w tym utraconych zarobków w wysokości stawki za każdą rozpoczętą dobę.

38. Najemca odpowiada za naruszenia przepisów o ruchu drogowym, za wszelkie opłaty, płatności, mandaty. 

39. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w wynajmowanym pojeździe.

40. Najemca nie jest upoważniony do wykonywania napraw i przeglądów na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody Wynajmującego. 

41. Najemca ma obowiązek stawić się w serwisie samochodowym w czasie i miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego w przypadku awarii, która może stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu. Obowiązek ten dotyczy także stawienia się na przegląd okresowy pojazdu.

42. Wszelkie koszty awarii powstałej z winy lub zaniedbania Najemcy ponosi Najemca.

43. Najemca jest zobowiązany wezwać policję, uzyskać pisemne poświadczenie wynikłych strat przy wypadku drogowym albo kolizji drogowej w związku z korzystaniem z najmowanego pojazdu oraz poinformować odpowiednie władze o pożarze, kradzieży i innych uszkodzeniach. Powyższe zdarzenia muszą zostać zgłoszone przez Wynajmującego do wypożyczalni NH Rental Cars w ciągu 2 godzin od wystąpienia zdarzenia i Najemca winny postępować według udzielonych mu instrukcji.

44. Wynajmującyw  przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy w ciągu 24 godzin na terenie Polski samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłat za najem. Samochód zastępczy w miarę możliwości winien odpowiadać standardowi pojazdu najmowanego.

45. Samochód zastępczy może nie zostać udostępniony w przypadku:

a. utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków;

b. roliczenia powstałej szkody w ciężar polisy AC.

46. Dane osobowe podane przez najemcę w niniejszej umowie będą przetwarzane przez NH Rental Cars Tomasz Świder, z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Obrońców Westerplaltte 3/1 (administratora danych) w celu obsługi i wykonania niniejszej umowy.

Ponadto dane mogą być przetwarzane dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora danych (Rozporządzenie RODO art. 6, ust. 1 lit f.). Dane Administratora danych, szczegółowy cel, zakres, podmioty przetwarzające dane i okres przetwarzania danych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.nhrentalcars.pl

47. Wynajmujący może przekazać dane osobowe Wynajmującego do odpowiednich władz, organów, w tym sądowych między innymi w przypadku podania nieprawdziwych danych, niewywiązywania się z płatności lub braku zwrotu pojazdu.

48. Niniejsza umowa najmu jest sporządzona zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania niniejszej umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia, poddadzą je rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

pobierz-pdf
PDF

Regulamin wynajmu pojazdów

Pobierz 

Kary umowne

1. Zwrot brudnego pojazdu wewnątrz/ zewnątrz

50 / 50 zł

2. Zwłoka w zwrocie samochodu

300% stawki dobowej na każdą dobę wynajmu

3. Palenie tytoniu w samochodzie/ przewożenie zwierząt

500 zł

4. Udostępnianie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem

500 zł

5. Koszt napraw blacharsko - lakierniczych, mechanicznych

do 2 000 zł

6. Uzupełnienie brakującego paliwa

6 zł / litr danego paliwa

7. Holowanie innych pojazdów

250 zł

8. Zatankowanie niewłaściwego paliwa (ON zamiast PB lub odwrotnie)

1 000 zł

9. Utrata gwarancji z winy Najemcy lub osoby kierującej pojazdem

2 000 zł

10. Zgubienie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie

350 zł

11. Zgubienie kluczyka

600 zł

12. Za każdy dzień wyłączenia pojazdu z korzystania spowodowany koniecznością odtworzenia nowych przedmiotów

wg stawki dobowej najmu danego pojazdu

13. Niedozwolony wyjazd pojazdem poza RP

1 500 zł

14. Brak: apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy

60 zł / sztuka

15. Brak części wyposażenia nie wymienionego w cenniku

opłata wg cennika producenta + 30%

16. Brak panelu radia

250 zł

17. Brak kołpaka oryginalnego

120 zł

18. Brak kołpaka nieoryginalnego

60 zł

19. Brak instrukcji obsługi pojazdu

150 zł

20. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego

1 500 zł

21. Przekroczenie limitu kilometrów

0,30 zł/km