§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) informuje o sposobach i zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników usług oferowanych przez NH Rental Cars oraz osób odwiedzających stroną internetową nhrentalcars.pl
 2. Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Tomasz Świder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NH Rental Cars Tomasz Świder, pod adresem ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew , NIP 673-170-95-03 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W NH Rental Cars szczególną wagę przywiązujemy do poszanowania prywatności wszystkich osób, dlatego dane osobowe Użytkowników oferowanych przez nas usług oraz informacje o osobach odwiedzających nasze strony internetowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów, do których zostały zebrane przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.
 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2 Definicje

 • Administrator – Tomasz Świder prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NH Rental Cars Tomasz Świder, pod adresem ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew , NIP 673-170-95-03 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie Administratora i korzystający z niej lub z oferowanych przez niego usług
 • Strona – strona internetowa, blog znajdujący się pod adresem https://nhrentalcars.pl
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Polityka – niniejszy dokument.

§3 Pliki cookie

 1. Na naszej stronie nie staramy się identyfikować Użytkowników i nie jest to naszym celem. Wyjątek stanowią formularze dedykowane do kontaktu i dokonywania rezerwacji, które są dobrowolne.
 1. Strona może wykorzystywać pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zawierające
  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego przeglądana jest witryna (np. komputer, telefon, laptop, tablet, etc.).
 2. Pliki cookie umożliwiają m.in. dostosowanie przeglądanej witryny do potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służą Administratorowi do celów statystycznych. Pliki cookie nie służą do identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość osoby przeglądającej witrynę.
 3. Pliki cookie wykorzystywane na stronie nie są szkodliwe dla urządzenia końcowego Użytkownika. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie.
 4. W celu dokonania zmiany w zakresie korzystania z plików cookie niezbędna jest zmiana ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Sposób zmiany korzystania
  z plików cookie różni się w zależności od typu przeglądarki. Szczegółowe informacje o sposobie usunięcia plików cookie powinny się znajdować w zakładce przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika.
 5. Strona internetowa stosuje dwa rodzaje plików cookie:
 • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej,
 • „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach przeglądarki Użytkownika lub do czasu fizycznego ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Administrator analizuje aktywność na swojej stronie internetowej w postaci profilowania z wykorzystaniem plików cookie w celu tworzenia i prezentowania Państwu dedykowanych ofert w możliwie najwyższym stopniu dostosowanych do Państwa preferencji. Ich wynikiem może być korzystna, czasowa oferta skierowana do Państwa na bazie historii korzystania z naszych usług oraz zachowań na stronie internetowej.
 2. Za pomocą technologii plików cookie stosowanych na naszych stronach internetowych możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkowników (np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową lub jakie produkty najczęściej oglądają), dzięki czemu Administrator może zaprezentować Użytkownikowi dopasowaną do niego reklamę oraz tworzyć i prezentować przeznaczone dla niego oferty.
 3. Ustawienia przeglądarki z której korzysta Użytkownik pozwalające na zapisywanie plików cookie oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te były zapisywane na jego urządzeniu końcowym.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma możliwość samodzielnego określenia warunków korzystania z plików cookie oraz ograniczenia Administratorowi dostępu do nich za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 5. W razie braku zgody na gromadzenie danych za pośrednictwem plików cookie, Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie tych plików za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub je usunąć.
 6. Zablokowanie umieszczania plików cookie lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia korzystania ze strony, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych ich opcji.
 7. Administaror monitoruje informacje o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analytics, które pomaga analizować zachowania Użytkowników. Google Analytics gromadzi informacje anonimowo, co nie pozwala na identyfikację osób, których dane dotyczą.
 8. Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§4 Ochrona danych osobowych i obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: NH RentalCars Tomasz Świder, ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew, NIP 673-170-95-03.
 2. Kontakt do Administratora danych:
  • telefon: 603 592 691
  • e-mail: kontakt@nhrentalcars.pl
  • adres do korespondencji: NH Rental Cars, ul. Obrońców Westerplatte 3/1, 83-110 Tczew.
 3. Podczas świadczenia naszych usług zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię / imiona i nazwisko
  • numer PESEL
  • numer telefonu
  • adres e-mail
  • adres zamieszkania
  • numer i data ważności prawa jazdy
  • numer dokumentu tożsamości
  • dane geolokalizacyjne
  • nazwa i adres Spółki
  • numer NIP
  • numer karty kredytowej / płatniczej i data jej data ważności
  • wizerunek oraz awers prawa jazdy
 4. NH Rental Cars przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
  • zawarcia i realizacji Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) – przez okres niezbędny do zawarcia umowy, nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe wynikające z zawartej
   umowy;
  • prowadzenia bieżącej komunikacji oraz przesyłania odpowiedzi na Państwa wnioski, zapytania i zgłoszenia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO gdzie prawnie uzasadniony interes polega na bieżącej komunikacji z Klientami – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wniosek, zapytanie i zgłoszenie;
  • prawidłowej obsługi przez NH Rental Cars w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na komunikatorze na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta – przez okres niezbędny do udzielenia informacji poprzez kontakt drogą elektroniczną;
  • rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji – przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji;
  • marketingu usług NH Rental Cars oraz badania satysfakcji ze świadczonych usług zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest marketing swoich usług – do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • przeprowadzenia konkursów w mediach społecznościowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO jest prawnie uzasadnionym interesem administratora jest organizacja, przeprowadzenie konkursu, umożliwienie wzięcia w nim udziału Uczestnikom Konkursu – do czasu skutecznego złożenia przez Ciebie sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO, nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe w przypadku, gdy wskutek przeprowadzenia konkursu i uzyskania w jego ramach wygranej, posiadającej wartość majątkową;
  • prowadzenia działalności operacyjnej NH Rental Cars (np. analizy, raporty, statystyki, weryfikacja wiarygodności płatniczej, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – nie dłużej niż przez okres niezbędny do dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej, sporządzenia analizy, raportu lub statystyki – do czasu cofnięcia przez Użytkownika odrębnej i dobrowolnej zgody wyrażonej na ten cel;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, poprzez przetwarzanie danych geolokalizacyjnych i trasy przejazdu wynajętego pojazdu w trakcie korzystania przez Użytkownika z aplikacji, polegającego na zabezpieczeniu mienia należącego do Administratora w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży, a także weryfikacji należytego wykonania umowy przez Użytkownika oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres trwania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia zgromadzenia danych na ten cel.
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przez okres nie dłużej niż 3 lata od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne;
  • spełnienia spoczywających na NH Rental Cars obowiązków prawnych wynikających z innych przepisów prawa (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom, wypełnianie postanowień sądów, etc.), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021, poz. 534) – przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • upoważnione przez NH Rental Cars osoby i podmioty świadczące usługi na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Administratora (nasi pracownicy, współpracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług, w szczególności w zakresie IT etc.),
  • upoważnione organy państwa i inne instytucje na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • biura informacji gospodarczej,
  • nabywcy wierzytelności
 6. NH Rental Cars będzie przechowywało Państwa dane wyłącznie przez czas niezbędne do realizacji poszczególnych celów określonych w pkt 6 powyżej przez i okresy tam wskazane. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 7. NH Rental Cars zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, jeżeli zgłoszą Państwo uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a Administrator danych nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne realizacji w/w celów.
 9. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  • sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
  • usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych zgodnie z art. 18 RODO;
  • przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO. Przysługuję Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO ul. Stawki 2, Warszawa.
 10. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, które dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Postanowienia końcowe

NH Rental Cars stosuje polityki i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych
przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

NH Rental Cars zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzorczych odpowiedzialnych za nadzór nad zgodnością z prawem i bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych oraz wdrożenia najlepszych praktyk stosowanych w obszarze ochrony danych osobowych. O takiej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na właściwej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek sprzeczności lub wątpliwości pomiędzy treścią Polityki a udzielonymi przez Klienta zgodami, niezależnie od treści Polityki, podstawą do podejmowania oraz określenia przez NH Rental Cars zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter generalny i informacyjny, nie jest źródłem obowiązków Użytkownika, a w szczególności nie stanowi jakiejkolwiek Umowy czy Regulaminu.

Aktualizacja Polityki Prywatności dnia 23 sierpnia 2023.

wypożyczalnia samochodów, wypożyczalnia aut Malbork, Pruszcz Gdański, Starogard, Tczew

Kontakt:

INFOLINA 24H
+48 603 592 691

kontakt@nhrentalcars.pl

NH Rental Cars
ul. Obrońców Westerplatte 3 lok.1
83-110 Tczew, woj. pomorskie

2023 NH Rental Cars © All Rights Reserved